موسیقی  

namoWoman

مواجهه انسانی

شمایل گریز

اسطقس الاس

شهریار

آبراهادابر

تک آهنگ
   

 


namoWoman
(Salim Ghazi Saeedi)
2012

 

مواجهه انسانی
Human Encounter
(Salim Ghazi Saeedi)
2011

شمایل گریز
Iconophobic
(Salim Ghazi Saeedi)
2010

اسطقس الاس
Ustuqus-al-Uss
(Arashk)
2008

شهریار
Sovereign
(Arashk)
2007

آبراهادابرا
Abrahadabra
(Arashk)
2006

آنگاه که نقیض خود را زیباتر یافتی
When There is More
Beauty in the Contrary
(Negar Bouban & Salim Ghazi Saeedi)
1/1/2011 تک آهنگ

پیوندهای بیشتر